คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 10/2560