นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนครั้งที่ 3 เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน