นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE สาขารักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกันเปิดดำเนินการธนาคารขยะของ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รับซื้อขยะรีไซเคิลจากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในช่วงกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต