ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญเป็นตัวแทน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ลงนามบัน