อาจารย์จินตนา เซ่งสิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ CHRO เขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561