โครงการอบรมเชิงปฎิบัิติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ ผ่านระบบ CHE-QA ONLINE