ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง วันที่ 15 มกราคม 2557