ร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตของสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข