คุณวราภรณ์ อ๋องเซ่ง และคณะ จากพิพิธภัณฑ์ในราเติมเมืองตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อมอบหนังสือให้กับวิทยาลัยเพื่อใช้ในการศึกษาถึง ศิลปะการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้