โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการจัดทำยกร่างระเบียบการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรีของเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ณ โรงแรมเอเชียร์แอร์พอร์ท รังสิต ปทุมธานี วันที่ 20 มกราคม 2557