คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุขชั้นปีที่1 และปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมออมสร้างฝัน ปันยิ้มสู่สังคม ในโครงการรับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์สิรินธรวัลลี ปีการศึกษา 2560 ทำกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก จัดห้องพยาบา