นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2 ร่วมโครงการนักศึกษาทันตสาธารณสุขรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ ปี 2560