อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) และวิทยาลัยใน สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแห่ง