ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารสาธารณสุขของเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางแพทย์ (สวสท.) ครั้งที่ 1/2560