ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ขิ้ม สุขลิ้ม มารดาคุณชัยโรจน์ สุขลิ้ม สามีอาจารย์นงนารถ สุขลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา