ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการฯและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพผู้บริการระดับปฐมภูมิ เพื่อจัดการปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน