เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน