คุณลือพงษ์ อ๋องเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อพบปะพูดคุยหาแนวทางความร่วมมือกันในอนาคตถึงการเปิดร้านประชารัฐสุขใจ Shop ภายในวิทยาลัยเพื