พิธีมอบเข็มโครงการทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขแก่นักศึกษาทุน โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ณ ห้องอบรมอาคารทันตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 22 มกราคม 2557