ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลกันตังในการเข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย