ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา