ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์การประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง