นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร แบบบูรณาการ ของเทศบาลเมืองกันตัง ชุมชนป่าไม้ และโรงเรียนกันตังพิทยากร โดยมีนายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศบาลเมืองกันตัง และคณะผู้บริหารของเทศบาลให้การต้