คุณลือพงษ์ อ๋องเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดตั้งตลาดประชารัฐ เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ สินค้า