ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการเพื่อพัฒนาทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)