จัดกิจกรรมตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ แสงสว่าง เสียงดัง ความร้อน รวมทั้งประเมินความเสี่ยงจากการทำงานในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ตามโครงการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงการพัฒนาทักษะตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงาน