ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เยี่ยมชมกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง