เข้าร่วมเวทีประชุมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหา แอลกอฮอล์ภาคใต้ ปีที่ 3