นักศึกษาหลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานส้วมสาธารณะของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (HAS) และส้วมสาธารณะ 5 ดาว ทีผ่านการประเมินในระดับจังหวัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จ