นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2  ฝึกปฏิบัติตรวจประเมินความชุกลูกน้ำยุงลาย โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของบ้านโต๊ะเมือง หมู่ 4 อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นพี่เลี้ยงสอนวิธี ขั้นตอน การตรวจประเมิน การแยกประเภทขอ