นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฝึกปฏิบัติการทำประชาคมเพื่อจัดลำดับและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อนำไปจัดทำโครงการแก้ไขและพัฒนางานอนามัยชุมชน ในรายวิชาอนามัยชุมชน ของพื้นที่บ้านทุ่งอิฐ หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรั