ร่วมมอบอาหารและอาหารสำเร็จรูปแก่บุคลากรของวิทยาลัยและชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น