ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์ การประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการจัดทำวิจัยเดี่ยวของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง