ร่วมต้อนรับ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง