ร่วมส่งนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 และคณะ