นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุขชั้นปีที่ 2 จัดทำโครงการลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติก และแก้วพลาสติกในการบรรจุอาหารโดยวันที่ 9 ธันวาคม 2560  มีกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากถุงพลาสติกและขวดพลาสติกใช้แล้วเพื่อลดปริมาณขยะจากถุงและขวดพลาสต