ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมโครงการรณรงค์ลดลูกน้ำยุงลายและพาหะนำโรคของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม