นายอดิศักดิ์ ศรีละออง หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2561 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ( ประเทศไทย ) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 และตามโครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่ง