สังเกตการณ์การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม งานภูมิทัศน์ รอบวิทยาลัยเพื่อความสวยงามและปลอดภัยสำหรับบุคลากรและนักศึกษา