เยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน และโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรพร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับคณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ในครั้งนี้ด้วย