ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรังภายใต้ภารกิจบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด