นางสาวสุพัตรา ใจเหมาะ

ตำแหน่ง: 
แพทย์แผนไทยชำนาญการ