นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข จัดทำโครงการหอพักน่าอยู่ ในรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมมีการประกวดห้องพักน่าอยู่ มีคณาจารย์จากกลุ่มกิจการนักศึกษาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน