นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2 จัดทำโครงการ SCPH Trang Say No to Foam ในหอพักของวิทยาลัย ในรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกอบด้วย รณรงค์ให้ความรู้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกหลักสูตรผ่านกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต ก