ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์