ดร.พยงค์ เทพอักษร เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 3rd International Occupational Medicine Conference