นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 จัดทำโครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ ในรายวิชาอนามัยชุมชน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กิจกรรมประกอบด้วยฐานความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก การ