เลี้ยงพบปะสังสรรค์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร ณ หอประชุม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 28 มกราคม 2557