ร่วมการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร