นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 จัดทำโครงการผู้สูงอายุฟันดีชีวีมีสุข สำหรับผู้สูงอายุในหมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในรายวิชาอนามัยชุมชน ณ วัดเกาะเสือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง วันที่ 14 ธันวาคม 2560